Box Everlast

AugeSport Fitness Center

Instructores:

Alberto Blanco

Alberto Blanco Shihan de Hakko Denshin Ryu Ju Jutsu
Yondan de Rou Shi Do
Yondan de Jiu-Jitsu
Shodan de defensa personal policial
Monitor de Tai chi
Alberto Blanco